Vestkystparken

Partnere

Bergen og Omland Friluftsråd
Dalane Friluftsråd
Friluftsrådet Vest
Jæren Friluftsråd (ikke driftsoperatør)
Ryfylke Friluftsråd
 
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Rogaland
Hordaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommuneStyret i Vestkystparken

Vestkystparken blir ledet av et styre med to politiske representanter oppnevnt fra hver av fylkeskommunene og en politisk valgt representant fra hvert av friluftsrådene.

Styret sin funksjonstid følger fylkestingperioden. Representanten fra den fylkeskommunen som har sekretariatsperiode er styreleder.

I tillegg møter en fra hver av fylkesmennene, daglig leder fra hver av friluftsrådene og administrativt ansatt representant fra hver av fylkeskommunene med tale og forslagsrett.

Arbeidsbåten Frifant

Hva er Vestkystparken?

Vestkystparken handler om drift og tilrettelegging av friluftsområder ved sjøen i Rogaland og Hordaland. Gjennom et samarbeid mellom Statens Naturoppsyn (SNO), fylkeskommunene og friluftsrådene, driftes en lang rekke friluftslivsområder på kysten fra Egersund og til Fensfjorden. En komplett oversikt over områdene som omfattes fremgår av kartet som er tilgjengelig i menyen til venstre. Kartet er også tilgjengelig i papirformat og kan fås ved henvendelse til friluftsrådene.

Tjenesten går under navnet Skjærgårdstjenesten. Denne tjenesten er aktiv fra Svenskegrensen og til og med Hordaland. På Vestlandet er den organisert under Vestkystparken, med et styre bestående av politiske representanter fra fylkeskommunene og friluftsrådene. Den praktiske tjenesten ute på friluftsområdene utføres av friluftsrådene sine driftsavdelinger. Alle båtene som utfører arbeidet er røde med lett kjennelige blå og hvite striper i baugen slik bildet viser.

InformasjonstavleLevende kystnatur i vest

Vestkystparken (VKP) er et regionalt partnarskap for strategisk, praktisk og økonomisk samarbeid om viktige friluftslivsområder langs kysten i Rogaland og Hordaland. Vestkystparken har som oppgåve å samarbeide om en effektiv og bærekraftig forvaltning av viktige friluftslivsområder.

Natur- og kulturverdier og biologisk mangfold skal tas vare på, og det skal tas hensyn til naturgitte næringsgrunnlag og estetiske verdier. Friluftsområdene er en viktig ressurs for å bedre folkehelsen i landsdelen og universell utforming skal vere målet der naturgrunnlaget gir rom for dette.

TurveiVestkystparken er basert på naturvennlig tilrettelegging

Vestkystparken er basert på naturvennlig tilrettelegging, bruk og vedlikehold. Områdene i Vestkystparken ligger til sjø og har i hovedsak behov for båtbasert drift. De mest intensivt brukte friluftsområdene er godt tilrettelagt og har omfattende driftsordninger med slått, renovasjon m.m. Andre områder som er mindre brukt eller ligger slik til at det er viktig å ta vare på det naturnære preget, har liten grad av tilrettelegging. Dette kan for eksempel være naturlige uthavner som er med på å gi brukerne flotte naturopplevelser.

Enkel og naturvennlig tilrettelegging i slike områder setter også krav til brukerne. Søppelhåndtering er for eksempel ressurskrevende. Mye tid går med til å samle inn søppel, i tillegg betaler skjærgårdstjenesten for å levere innsamlet boss til renholdsselskapene. Hjelper du skjærgårdstjenesten ved å ta med deg eget søppel hjem, kommer dette brukerne til gode ved at flere friluftsområder kan tilrettelegges og vedlikeholdes.

Ender i Kollevåg friluftsområde

Riktig tilrettelegging kanaliserer også ferdselen og demper presset på sårbar natur - for vår kystnatur er under press, men alle kan være med å bidra til å ta vare på natur og dyreliv. Skjærgårdstjenesten bistår for eksempel i arbeidet med å rapportere om tilstanden i sjøfuglereservatene og samarbeider med Statens Naturoppsyn og miljøvernavdelingene hos fylkesmennene. Alle kan være med å bidra, les mer om allemannsretten i strandsonen, sjøfuglreservatene i Rogaland og sjøfuglreservat og verneområder i Hordaland. Mange av sjøfuglene våre er dessverre i tilbakegang på grunn av blant annet overfiske, forstyrrelser på hekkeplassene og oljeforurensning. Som båtbruker eller kajakkpadler er det derfor viktig å ta hensyn til ferdselsforbudet i sjøfuglreservatene. De fleste reservatene har ferdselsforbud fra og med april til og med juli måned. Reservatene er merket med skilt og ferdselsforbudet gjelder på land og i en sone 50 meter ut i sjøen.

Kontakt oss | Vestkystparken er "Vestlandets skjærgårdspark"| © Bergen og Omland Friluftsråd - sist oppdatert 06.04.2017